Predstečajni postupak

Što je predstečajni postupak?

Predstečajni postupak je oblik financijskog restrukturiranja tvrtke čiji je cilj uspostavljanja likvidnosti i solventnosti. To je postupak koji pokreće isključivo dužnik sam za sebe, za razliku od stečaja koji može pokrenuti i vjerovnik, odnosno država.

Financijskim restrukturiranjem u predstečajnom postupku moguće je kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne s mogućnošću otpisa dijela duga. 

 

Koji su uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka?

 • blokada računa duža od 30, a manja od 60 dana, ili
 • kašnjenje u isplati plaće duže od 30 dana, ili
 • postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

 

Koje su prednosti pokretanja predstečajnog postupka?

Deblokada poslovnog računa u samo nekoliko dana od pokretanja postupka, otpis dijela starih obveza u dogovoru s vjerovnicima, obročna otplata starih obveza. 

 

Tijek predstečajnog postupka

Po zaprimanju cjelokupne dokumentacije koju uz Plan financijskog i operativnog restrukturiranja čini još 15-ak izjava i popisa, Sud u roku od osam dana donosi rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Nakon što se donese rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, vjerovnici imaju rok od 15 dana da prijave svoje tražbine prema dužniku, o čemu se nakon toga moraju očitovati i dužnik i povjerenik. 

Kad Sud donese Rješenje o utvrđenim tražbinama, dužnik dostavlja Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja.

Na ročištu za glasanje, koje se zakazuje 120 dana od otvaranja postupka, vjerovnici glasaju za plan i time potvrđuju predstečajni postupak. 

 

Uvjeti za prihvaćanje predstečajnog postupka

Da bi se Plan izglasao i predstečajni postupak potvrdio, potrebno je 51% glasova brojčano i 66,7% glasova financijski. 

 

Kako Vam mi možemo pomoći?

Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se pripremom tvrtki za predstečajni postupak te nudi potpunu podršku u predstečajnom postupku, i to:

 • izradu Plana financijskog i operativnog restrukturiranja ili izradu Stečajnog plana

 • pregovore s vjerovnicima (Ministarstvo financija, banke, dobavljači) i zastupanje na ročištima

 • savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka.

Do sada smo uspješno odradili više od 600 predstečajnih postupaka, uključujući i one za neke od najpoznatijih hrvatskih tvrtki. Pogledajte referentnu listu.

 

  Izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja

Ključno je napraviti kvalitetan Plan jer o njemu sve ovisi. Koliko je plan dobar, toliki su izgledi da se vjerovnici uvjere u njegovu održivost te da se u konačnici predstečajni postupak  izglasa.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja ekonomska je studija izrađena po točno određenoj metodologiji koju propisuje Zakon i mora sadržavati: opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka, izračun manjka likvidnih sredstava, opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata, opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata, plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje, planiranu bilancu i prijedlog predstečajnog postupka.

 

Maneo  Pregovori s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)

Zajedno ćemo pregovarati s Poreznom upravom, bankama i ostalim vjerovnicima te osigurati zakonom propisanu većinu potrebnu za prihvaćanje predstečajnog postupka. Sastavit ćemo takvu financijsku konstrukciju koja će biti prihvatljiva i vama i vašim vjerovnicima, a zajedno ćemo dokazati vašim vjerovnicima da je plan restrukturiranja održiv. 

 

  Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka

Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka odnosi se na potpunu uslugu u predstečajnom postupku i uključuje projekciju glasačke strukture, izradu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, izradu ostale potrebne dokumentacije, pregovore s vjerovnicima, savjetovanje na ročištima te ostale savjetodavne usluge.

 

 

Snimanje poslovanja (Due Diligence)

Snimanje poslovanja (Due Diligence)Due Diligence nezaobilazan je korak pri kupnji bilo kojeg poduzeća. Podrazumijeva dubinsku analizu poslovanja poduzeća u svrhu procjene dotadašnjeg poslovanja.
Koristan je i kupcu i prodavatelju poduzeća: prodavatelju omogućuje dobro upoznavanje s trenutnim stanjem poduzeća koje se prodaje i sprječavanje „iznenađenja” koja bi u odnosu na trenutno stanje kupac mogao iznijeti za pregovaračkim stolom, a kupcu  omogućuje stvaranje vlastite ocjene stanja i vrijednosti poduzeća te donošenje odluke o kupnji.

 

Strateška planiranja

Strateška planiranjaStrateško planiranje jest upravljačko sredstvo (alat) i poput drugih upravljačkih sredstava koristi se samo u jednu svrhu – pomoć organizaciji za ostvarivanje boljih rezultata.

 

Strategija je pak usmjerenje koje je prihvatila organizacija, odnosno izbor metode za najbolje postizanje cilja.


Zašto je organizaciji potreban strateški plan? Dobro izrađen plan uvećava izglede za postizanje željenih rezultata. Planiranje pomaže članovima organizacije u usmjeravanju na istinske prioritete te unaprjeđuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju tih prioriteta.


Vrijeme izrade: 10 – 15 dana od dana dostave svih potrebnih podataka

 

Analiza poslovanja

Analiza poslovanjaTvrtka Maneo d.o.o. pruža Vam uslugu analize poslovanja, odnosno praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine.

Analiza poslovanja sastoji se od analize financijskog poslovanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izrade pokazatelja poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti) te analize cjelokupnog poslovanja. Analiza uključuje i izradu prijedloga mjera za poboljšanje poslovanja.

Vrijeme izrade: 7 – 10  dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada feasibility studija

Izrada feasibility studijaAko želite pokrenuti neki projekt, a niste sigurni je li ekonomski isplativ, potrebno je prije početka projekta izraditi studiju isplativosti (engl. feasibility study) koja će odgovoriti na ključno pitanje: je li projekt ekonomski opravdan?
 


 

 

 

 

Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije, pokriva tri ključna područja i odgovara na pitanja s različitih aspekata:

 • tržišni aspekt: Postoji li potražnja za proizvodima ili uslugama koje želite proizvoditi ili davati? Koliko bi iznosio vaš tržišni udio?
 • tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: Kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebate za proizvodnju odnosno pružanje usluga?
 • financijski aspekt: na temelju utvrđenog tržišnog udjela i tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata slijedi financijska projekcija koja će pokazati isplativost projekta.
 

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih programaInvesticijska studija jest studija kojom poduzetnik detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Najčešće se izrađuje za potrebe podizanja kredita u poslovnim bankama ili prezentaciju poslovnim partnerima.

U izradi investicijskog plana stavlja se naglasak na ocjenu opravdanosti ulaganja toga plana koji zahtijeva detaljnu analizu troškova ulaganja i poslovanja, detaljnu analizu formiranja ukupnih prihoda (primitaka) te se koristi većim brojem metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja. Osim toga, plan uključuje detaljnu analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku, organizacijsku i ekonomsko-financijsku analizu kako bi se pokazalo je li ulaganje sredstava u nove investicijske objekte ili rekonstrukciju opravdano i prihvatljivo. Investicijska se studija izrađuje ako potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta iznosi više od 700 000,00 kuna.

 

Preporučeni sadržaj investicijske studije prema HBOR-u:

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA

 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Analiza potrebnih kadrova
 • Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

 • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Utrošak sirovina, materijala i energenata
 • Tehnička struktura ulaganja
 • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

Maneo9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
 • Izvori financiranja
 • Obračun kreditnih obveza
 • Proračun amortizacije
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok
 • Ekonomski tok
 • Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

 • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
 • Dinamička ocjena projekta
 • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je želite li podići kredit u poslovnoj banci. Poslovni plan služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Poslovni plan mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv, a odgovara na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan.

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom pothvatu i djelatnosti. Izrađuje se za projekte do 700 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

 

 

Preporučeni sadržaj poslovnog plana prema HBOR-u: 

1. PODACI O PODUZETNIKU

 • 1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
 • 1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

Maneo2. POLAZIŠTE

 • 2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
 • 2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
 • 2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

 • 4.1. TRŽIŠTE NABAVE
 • 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

 • 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
 • 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
 • 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

 • 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
 • 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
 • 8.3. KALKULACIJA CIJENA
 • 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
 • 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
 • 8.6. IZVORI FINANCIRANJA
 • 8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
 • 8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
 • 8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

9. ZAKLJUČAK
 

 
10Zaposlenih
100Stečajeva
600Predstečajnih postupaka
600Financijskih analiza
1000+Klijenata
Predstečajne nagodbe Balance score računovodstvo
 
Razmišljate o restrukturiranju?
 
Prijeti Vam stečaj? Trebate poslovni ili investicijski plan? Želite u predstečajni postupak? Ostavite nam poruku
 
 
VIJESTI I NOVOSTI
 
Predstečajna nagodba
Računovodstveni servis Balance score