Preporučeni sadržaj

Preporučeni sadržaj

PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

1. PODACI O PODUZETNIKU

 • 1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
 • 1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

2. POLAZIŠTE

 • 2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
 • 2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
 • 2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

 • 4.1. TRŽIŠTE NABAVE
 • 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

 • 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
 • 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
 • 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

 • 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
 • 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
 • 8.3. KALKULACIJA CIJENA
 • 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
 • 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
 • 8.6. IZVORI FINANCIRANJA
 • 8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
 • 8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
 • 8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

9. ZAKLJUČAK


PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA

 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Analiza potrebnih kadrova
 • Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

 • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Utrošak sirovina, materijala i energenata
 • Tehnička struktura ulaganja
 • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
 • Izvori financiranja
 • Obračun kreditnih obveza
 • Proračun amortizacije
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok
 • Ekonomski tok
 • Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

 • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
 • Dinamička ocjena projekta
 • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 
15
Zaposlenih
100
Stečajeva
750
Predstečajnih postupaka
750
Financijskih analiza
1200+
Klijenata