Preporučeni sadržaj

Preporučeni sadržaj

PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

1. PODACI O PODUZETNIKU

  • 1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
  • 1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

2. POLAZIŠTE

  • 2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
  • 2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
  • 2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

  • 4.1. TRŽIŠTE NABAVE
  • 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

  • 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
  • 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
  • 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

  • 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
  • 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
  • 8.3. KALKULACIJA CIJENA
  • 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
  • 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
  • 8.6. IZVORI FINANCIRANJA
  • 8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
  • 8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
  • 8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

9. ZAKLJUČAK


PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA

  • Tržište nabave
  • Tržište prodaje
  • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

  • Analiza potrebnih kadrova
  • Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

  • Opis tehničko-tehnološkog procesa
  • Utrošak sirovina, materijala i energenata
  • Tehnička struktura ulaganja
  • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

  • Ulaganje u osnovna sredstva
  • Ulaganje u obrtna sredstva
  • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
  • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  • Izvori financiranja
  • Obračun kreditnih obveza
  • Proračun amortizacije
  • Proračun troškova i kalkulacija cijena
  • Projekcija računa dobiti i gubitka
  • Financijski tok
  • Ekonomski tok
  • Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

  • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
  • Dinamička ocjena projekta
  • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
  • Metoda neto sadašnje vrijednosti
  • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
  • Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 
10
Zaposlenih
100
Stečajeva
600
Predstečajnih postupaka
600
Financijskih analiza
1000+
Klijenata